GRAWE G1

Program G1 predtsvlja mješovito kapitalno osiguranje za slučaj smrti i doživljenja sa plaćanjem premije sve vrijeme trajanja osiguranja ili skraćenim trajanjem plaćanja premije.

Uz osiguranje po tarifi GRAWE G1 može da se zaključi i:

  1. dodatno osiguranje od 20 teških bolesti
  2. dodatno osiguranje od nezgode za slučaj trajne invalidnosti kao i
  3. osiguranje od hirurških intervencija.

Kod tarife životnog osiguranja G1 pokriće je u toku trajanja osiguranja uvijek jednako ugovorenoj osiguranoj sumi.

U slučaju doživljenja osiguranja, osiguranik dobija cijelu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti.

U slučaju prirodne smrti osiguranika u toku trajanja osiguranja, korisnici osiguranja dobijaju jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti do tog trenutka.

U slučaju smrti osiguranika usljed nezgode, korisnici osiguranja dobijaju dvostruki iznos ugovorene osigurane sume sa pripadajućom dobiti do tog trenutka.

Mogu se osigurati lica od navršenih 15 godina života do navršenih 65 godina života. Gornja granica za istek osiguranja je 75 godina starosti.

Plaćanje premije je moguće izmirivati godišnje, polugodišnje, kvartalno ili mjesečno uz otvoren trajni nalog u banci.