GRAWE G3

Mješovito kapitalno osiguranje zaključeno sa tačno određenim rokom isplate sa plaćanjem premije sve vrijeme trajanja osiguranja ili skraćenim trajanjem plaćanja premije.

  • Kod grupa tarifa životnog osiguranja G3 ne postoji puno pokriće tokom cijelog trajanja osiguranja.
  • U slučaju doživljenja osiguranja, osiguranik dobija jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti.
  • U slučaju prirodne smrti osiguranika u toku trajanja osiguranja, korisnici osiguranja dobijaju dio osigurane sume sa pripadajućom dobiti do tog trenutka.
  • U slučaju smrti osiguranika usljed nezgode, korisnici osiguranja dobijaju jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu, dio osigurane sume i pripadajuću dobit do tog trenutka.

 

Mogu se osigurati lica od navršenih 15 godina života do navršenih 65 godina života. Gornja granica za istek osiguranja je 75 godina starosti.

Plaćanje premije je moguće izmirivati godišnje, polugodišnje, kvartalno ili mjesečno uz otvoren trajni nalog u banci.

Uz osiguranje po tarifi GRAWE G3 može da se zaključi i:

  1. dodatno osiguranje za slučaj smrti od posledica nesrećnog slučaja
  2. dodatno osiguranje od 20 teških bolesti
  3. dodatno osiguranje od nezgode za slučaj trajne invalidnosti kao i
  4. osiguranje od hirurških intervencija