GRAWE KIDS

GRAWE Kids tarifa se može zaključiti za novorođenče, kao i za dijete do navršene 14-te godine.

Ugovarač osiguranja kod osiguranja života za djecu može biti roditelj, baka, djed, staratelj ili neko drugi.

Osiguranik je isključivo dijete, a korisnik osiguranja po doživljenju je ugovarač osiguranja ili osiguranik - dijete, ako je punoljetno u trenutku isplate naknade osiguranja.

Uz osiguranje po tarifi GRAWE Kids može da se zaključi i dodatno osiguranje od nezgode za slučaj trajne invalidnosti.

Osiguranje traje najmanje 6 godina a najviše 25 godina.

Ukoliko osiguranik želi da zaključi ugovor sa jednokratnom uplatom premije, trajanje osiguranja je od tri do 25 godina uz najnižu osiguranu sumu od 1.000 eura.

Plaćanje premije je moguće izvršiti jednokratno, godišnje, polugodišnje, kvartalno i mjesečno.

Glavne prednosti ovog proizvoda su finansijska sigurnost djeteta, osiguravanje sredstava za nastavak školovanja i početak samostalnog života. Takođe, u slučaju nemogućnosti plaćanja premije dodjeljuje se djelimično osiguravajuće pokriće koje važi za period do isteka osiguranja.