RIZIKO OSIGURANJE ŽIVOTA

Osiguranje života za slučaj smrti osiguranika (korisnika kredita) sa opadajućim osiguranim sumama

Osnovna namjena ovog programa je obezbijeđivanje Vaše porodice u slučaju smrti korisnika kredita jer obavezu otplate duga po osnovu kredita preuzima Grawe osiguranje. Na ovaj način  finansijski štitite Vašu porodicu.

Osiguranje života za slučaj smrti osiguranika (korisnika kredita) sa opadajućim osiguranim sumama podrazumijeva poslovnu banku kao korisnika osiguranja za slučaj smrti.

U slučaju smrti osiguranika (korisnika kredita) u potpunosti je obezbijeđena otplata preostalog iznosa duga po osnovu kredita, u svakoj godini trajanja osiguranja.

Ugovarač osiguranja može plaćati premiju na ugovoreni način : jednokratno, godišnje, polugodišnje, kvartalno ili mjesečno.

Trajanje osiguranja je jednako periodu otplate kredita.

Maksimalna životna dob pri isteku kredita je 75 godina.

Pokriveni rizici:

* smrt uslijed bolesti

* smrt uslijed nezgode

Za sklapanje Ugovora o osiguranju, osiguranik je dužan da popuni pisanu ponudu za sklapanje riziko osiguranja života, koja sadrži pitanja o njegovom zdravstvenom stanju.

Kao i dostavljanje kopije elektronskog zdravstvenog kartona od izabranog doktora

Zahvaljujući dobrim odnosima sa našim bankama, ovaj ugovor se realizuje u vrlo kratkom periodu.

Kako bi izgledala vaša polisa sa svim bitnim karakteristikama, možete je sami kreirati ili nam se direktno obratiti.